Hvad er en Product Owner?

Scrum Master – Få hurtigt indblik i en Scrum Masters opgaver

af Last updated May 20, 2021

Scrum.org kurser

Hvem er en Scrum Master? Se de vigtigste opgaver for en Scrum Master. Få indblik i, hvordan Scrum Masteren giver værdi til virksomheden. Få et enkelt og hurtigt overblik over Scrum Masterens ansvar i Scrum. Se også alt om kurser og certificering. Denne guide er både for nye og erfarne inden for Scrum, og den er specielt relevant, hvis du er Scrum Master eller leder.

 (Ref. Scrum Guide 2020)

Guide: Scrum Master

Denne guide giver dig svaret på, hvad en Scrum Master er, og hvilke opgaver en Scrum Master har. Derudover gennemgår vi, Scrum Masterens ansvar ift. Scrum Events, Scrum Team og Organisationen samt relevante kurser for en Scrum Master.

Hvad er en Scrum Master?

En Scrum Master er en af de tre accountabilities i Scrum og ansvarlig for at udbrede anvendelse og forståelse af Scrum i Scrum Teamet og i organisationen. En Scrum Master hjælper med, at der skabes en forståelse af Scrum teori, Scrum elementer, regler, principper, værdier, og hvordan mulige teknikker kan bruges.

En Scrum Master er servant-leader for hele Scrum Teamet og hjælper dem, som Scrum Teamet arbejder sammen med, til at opnå et optimalt samarbejde, der understøtter maksimering af værdien leveret fra Scrum Teamet.

Som det står beskrevet i Scrum Guiden, yder Scrum Masteren service til Scrum Teamet og organisationen. Det er vigtigt at forstå formålet med de enkelte punkter beskrevet i Scrum Guiden, og hvad det betyder “at yde service”.

Grundlæggende for de enkelte punkter er begreber som: Sikre, finde, hjælpe, forståelse, som alle er understøttende aktiviteter. Scrum Masteren skal hjælpe andre med at arbejde bedst muligt sammen på en empirisk måde og levere maksimalt værdi.

Hvis du arbejder som Scrum Master, er du som udgangspunkt indholdsneutral i forhold til selve arbejdet, der udføres. Ansvar og ejerskab af indhold i Product Backlog og Sprint Backlog ligger hos henholdsvis Product Owner og Developers. Scrum Masteren har ansvar for brug og forståelse af Scrum hos enkelt personer og teams. Samt at struktur og processer fungerer bedst muligt sammen med ejerskab og fokus på forbedring i hele Scrum Teamet. 

En Scrum Master bør også kende til formål og anvendelse af mange forskellige agile metoder og teknikker, som kan hjælpe Scrum Team og organisation med at arbejde mere agilt.

Scrum Masterens opgaver

Scrum Masterens vigtigste opgave er at sikre, at Scrum Teamet fungerer bedst muligt, så de kan levere maksimalt værdi i samarbejde med de forskellige interessenter.

Forudsætningen for at blive en succesfuld Scrum Master, er det vigtigt at have et fundement med en grundlæggende forståelse af Scrum (elementer, regler), Lean (flow, flowefficiency) og Agile (principper, værdier, mindset). Derudover er der fire grundlæggende stances (ståsteder), som en Scrum Master bør mestre og bruge i de relevante situationer.

Scrum Master stances

Scrum Master stances (læs også på PAC)

Når en Scrum Master er i Coach eller Facilitator stance, er man indholdsneutral. Det er personen eller teamet, som coaches eller faciliteres, der selv skal finde svar og udføre handlinger. Scrum Masteren er ansvarlig for processen og rammerne og skal med forskellige teknikker, hjælpe og udfordre, så det bliver lettere at arbejde hen imod mål.

Hvis Scrum Masterens egen viden og erfaringer bliver inddraget, vil det betyde, at man går over i Mentor stance (egen erfaring) eller Trainer stance (underviser).

En vellykket Scrum Master har en værktøjskasse med modeller, teknikker og principper inden for de grundlæggende stances, som kan kombineres og bringes i spil på en naturlig måde. Det kræver fordybelse og øvelse.

Scrum Master og Scrum Teamet

I et Scrum Team er der tre definerede accountabilities. Product Owner, Developers og Scrum Master.

Scrum Master yder service til Scrum Teamet

Scrum Masterens er ansvarlig for Scrum Teamets effectiveness, ved at hjælpe teamet med at samarbejde bedst muligt, samt forbedre deres teknikker inden for rammerne af Scrum.

Det kan gøres ved bl.a. at:

 • Coache team deltagere i, hvordan de bedst muligt organiserer sig selv og sit arbejde og udnytter de forskellige kompetencer, der er i det tværfaglige team.
 • Hælpe Scrum Teamet, så det kan lave produkter med størst mulig værdi.
 • Sikre at Impediments bliver fjernet i forhold til Scrum Teamets fremdrift.
 • Sikre at Scrum Events bliver afholdt og de er konstruktive, produktive og inden for timeboksen

  Scrum Master yder service til Product Owner

  En Scrum Master understøtter Product Owner ved bla. at:

  • Hjælper med at finde teknikker, der effektiviserer arbejdet med Product Goal og Product Backlog management.
  • Hjælper Scrum Teamet til at forstå behovet for klare og kortfattede Product Backlog items.
  • Hjælper med at etablere empirisk produkt planlægning i en kompleks struktur.
  • Faciliterer samarbejde med interessenter, når det bliver efterspurgt eller der er behov for det.

  Scrum Master og Scrum Events

  Scrum definerer med Sprintet og de fire formelle events en empirisk struktur til at styre, organisere og validere arbejdet.

  Sprint Planning

  Er det første event i et Sprint. Scrum Masterens opgave er at lære Scrum Teamet, hvordan det bruger og får mest muligt ud af Sprint Planning. Når det bliver efterspurgt, eller der er behov for det, vil en Scrum Master facilitere Sprint Planning. I Sprint Planning trækker Developers en mængde PBI’er (Product Backlog Items) ind i Sprintet i samarbejde med Product Owner. PBI’erne repræsenterer noget arbejde (ønsker, krav, ideer eller andet), som Developerne mener er klar (Ready) til at blive taget ind og færdiggjort i et Sprint.

  Daily Scrum

  Er det event, som hjælper Developers med at få fælles fokus, samarbejde og synkronisering af arbejdet i et Sprint mod det fælles mål. Scrum Masteren skal sikre, at Developers forstår og bruger Daily Scrum som tiltænkt uden selv at behøve at være til stede. Daily Scrum kan eksempelvis udføres som et stand-up event, men det er ikke en teknik, som er krævet af Scrum.

  Sprint Review

  For at få feedback på arbejdet i Sprintet inviteres relevante interessenter ind til et Sprint Review. Scrum Masterens opgave er at sikre, at deltagerne forstår og bruger Sprintet som tiltænkt i forhold til principper og fokus. Det kan også være, at Scrum Masteren faciliterer Sprint Review, hvis der er behov for det. Et Sprint Review vil indeholde fremvisning af det udførte arbejde med det formål at gøre det gennemsigtigt (transparent), så der kan gives feedback fra deltagerne. Det er ikke et demo-møde, hvor formålet blot er at få solgt og godkendt de ting, man fremviser.

  Sprint Retrospective

  I Sprint Retrospective fokuseres på forbedring af processer, samarbejde, teknikker, værktøjer mv., som bruges i Scrum Teamet. I et Sprint Retrospective skal man identificere mindst én forbedring, som bliver taget med i det efterfølgende Sprint. Igen er Scrum Masterens opgave at facilitere, hvis der er behov for det, og sikre ,at deltagerne forstår og bruger Sprint Retrospective som tiltænkt.

  Læs mere om hvad, der er krævet af Scrum i: Hvad er krævet af Scrum?

  Scrum Master og organisationen

  En Scrum Master kan være Scrum Master for et eller flere Scrum Teams og har også et vigtigt ansvar for at arbejde med hele organisationen. Det gælder både i forhold til andre Scrum Teams, til de organisatoriske strukturer og til at få helheden til at fungere bedre.

  Scrum Master yder service til organisationen

  En Scrum Master yder service til organisationen på mange forskellige måder, bl.a. ved at:

  • Lede og coache hele organisationen i dens overgang til Scrum.
  • Planlægge og rådgive Scrum implementering i organisationen.
  • Hjælper medarbejdere og interessenter med at forstå og bruge Scrum som empirisk tilgang til kompleks arbejde.
  • Fjerne barrierer mellem interessenter og Scrum Teamet.

  Typiske faldgruber for en Scrum Master

  I forståelsen af en Scrum Master er der en række faldgruber, som mange organisationer går i. Nogle gange kan det være en (misforstået) forventning om, at Scrum Masteren skal tage ansvar for arbejdet, frem for at være understøttende, som facilitator/coach.

  Scrum Master som projektleder

  En meget klassisk faldgrube er at forvente, at Scrum Masteren udfører projektledelse og styrer teams til at udføre arbejdet. Her gælder det om at lære organisationen, hvordan teams selv tager ansvar for at styre og organisere arbejdet inden for rammerne af Sprints.

  Scrum Master som mødeadministrator

  Scrum definerer en empirisk struktur til at styre og organisere arbejdet. For at få maksimalt udbytte skal deltagerne i et Scrum Event forstå og bruge det enkelte Event som tiltænkt. Hvis Scrum Masteren bliver ansvarlig mødeadministrator, bliver deltagerne mere passive, og de tager ikke ejerskab over indholdet. Scrum Masteren skal være facilitator og ikke administrator.

  Scrum Master tager ejerskab over Product Backlog eller Sprint Backlog

  Ejerskab af indhold i henholdsvis Product Backlog og Sprint Backlog ligger udelukkende hos Product Owner og Developers. Scrum Masteren skal sikre, at samarbejdet fungerer bedst muligt og hjælpe de respektive teams med selv at tage ejerskab over de forskellige backlogs. Hvis man som Scrum Master begynder at tage ejerskab over indholdet i backlogs, begynder et Scrum Teamet at blive mere passiv og afventer, hvad Scrum Master gør og beslutter. Derfor skal en Scrum Master understøtte og facilitere, at Product Owner og Developers selv tager ansvar for at bruge og arbejde med de forskellige backlogs.

  Scrum Master har kun fokus på Scrum Teamet

  Der er ofte en stor organisatorisk kompleksitet omkring et Scrum Team, og mange ting kan være vanskelige i dagligdagen. Her er det en typisk faldgrube, at en Scrum Master kun fokuserer på Scrum Teamet. Måske fordi det her kan være lettere at arbejde med forbedringer. Det kan dog hurtigt resultere i, at der kun bliver optimeret inden for en lokal “boble”, uden at få helheden kommer til at fungere bedre. Derfor skal en Scrum Master både fokusere på Scrum Team og organisationen for at alle opnår en bedre end-to-end forståelse.

  Scrum Master står for koordinering af arbejde eller afhængigheder mellem teams

  Når der er flere Scrum Teams, som arbejder på samme produkt, vil der naturligt opstå afhængigheder mellem teams. Her er det vigtigt, at en Scrum Master ikke bliver en mellemmand, som begynder at koordinere og styre afhængigheder mellem teams. En Scrum Master skal hjælper teams med strukturer og teknikker, så de selv kan koordinere eget arbejde på den bedst mulige måde. Der vil typisk også være behov for et organisatorisk fokus på at ændre team strukturer til mere tværfaglige feature-teams, hvor man kan arbejde mere end-to-end med færre afhængigheder af andre teams.

  Scrum Master kurser og certificering

  Der er flere kurser og uddannelser, som er vigtige for en Scrum Master. Helt grundlæggende er Scrum.org Professional Scrum Master kursus et kursus, som giver en grundlæggende forståelse af Scrum og de forskellige accountabilities inden for Scrum Teamet. Det bør blot udgøre første skridt for en Scrum Master, da det kræver yderligere forståelse af samlet ansvar og focus indenfor Scrum Teamet, samt understøttende teknikker at kunne fungere som succesfuld Scrum Master.

  Her er beskrevet nogle af de vigtigste kurser og uddannelser, en Scrum Master bør tage:

   

  Kurser for Scrum Master

  PSM

  Scrum.org Professional Scrum Master (PSM) er et todageskursus, som dækker principperne og den (empiriske) procesteori, der underbygger mekanismer, regler og accountabilities i Scrum frameworket. Du lærer om mindset til servant-leadership, der kan hjælpe en Scrum Master til at blive mere effektiv. Inkluderer op til to testforsøg til certificering som Professional Scrum Master I (PSM I).

   

  PSMII

  Scrum.org Professional Scrum Master II (PSM II) er et udvidet kursus, som giver Scrum Masters ekstra ballast i deres professionelle udvikling. Efter kurset har deltagerne mulighed for at tage en test for at få den anerkendte PSM II certificering. Dette kursus giver dig mulighed for at gå i dybden med mere avancerede Scrum områder og ansvaret som Scrum Master.

   

   Kurser for at yde service til Product Owner

  PSPO

  Scrum.org Professional Scrum Product Owner (PSPO) er det officielle Scrum.org todageskursus, som fokuserer på, hvordan man maksimerer værdien af softwareprodukter og -systemer. Scrum Product Ownership kræver mere end blot viden om at beskrive krav eller styre en Product Backlog.

  Professional Scrum Product Owners skal have kendskab til alt, der kan påvirke værdi for deres produkter.

   

  Scrum PSPO-A

  Professional Scrum Product Owner™-Advanced Training (PSPO-A) er for erfarne Scrum udøvere, der vil blive bedre til at udarbejde en solid vision, få valideret deres hypoteser og levere mere værdi til interessenter. PSPO-A kurset er målrettet Product Owners, der ønsker at få mere viden og teknikker, som de direkte kan bruge i deres dagligdag.

   

   

  Kurser for at yde service til både organisation, ledere og teams

  PSK

  Scrum.org Professional Scrum with Kanban (PSK) er et todageskursus, som lærer folk, der praktiserer Scrum, at anvende Kanban i deres arbejde. Gennem teori, casestudier og praktiske øvelser får deltagerne forståelse for vigtigheden af gennemsigtighed og flow i forbindelse med Scrum.

  På dette kursus lærer deltagerne, hvordan Scrum Teams kan inddrage elementer fra Kanban uden at ændre Scrum.

   

  PAL-E

  Scrum.org Professional Agile Leadership Essentials (PAL-E) er et todageskursus, som skaber fundamentet for lederens betydning for en vellykket agil transformation i en organisation.

  God ledelse er afgørende for en organisations succes, men ansvar lederen har i en agil organisation, kan være temmelig anderledes, end man er vant til.

   

  Uddannelse for at lære de grundlæggende Scrum Master stances

   

  PACUddannelsen Professional Agile Coach (PAC) giver dig de kompetencer og værktøjer, der skal til for at arbejde som Scrum Master eller Agile Coach i en professionel kontekst. At være Agile Coach kan være udfordrende og kræver en solid ballast og ikke mindst intensiv træning og præcis feedback.

   I PAC uddannelsen lærer du modeller, principper og teknikker til de grundlæggende Scrum Master stances.

   

  FAQ – Oftest stillede spørgsmål om Scrum Master

  Nedenfor finder du svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål om en Scrum Master.

  Hvad er relevante Scrum Master kurser?

  Der er flere kurser og uddannelser, som er vigtige for en Scrum Master. Helt grundlæggende er Scrum.org Professional Scrum Master kurset, som giver en grundlæggende forståelse af Scrum og de forskellige accountabilities. Kurset bør blot udgøre første skridt for en Scrum Master, da det kræver yderligere forståelse af både eget ansvar og ansvar i Scrum Teamet samt yderligere teknikker for at kunne fungere som succesfuld Scrum Master. Læs mere her

  Hvem er Scrum Master i Scrum?

  En Scrum Master er en af de tre accountabilities i Scrum og ansvarlig for at udbrede brug og forståelse af Scrum i Scrum Teamet og i organisationen. En Scrum Master hjælper med, at der skabes en forståelse af Scrum teori, Scrum elementer, regler, principper, værdier, og hvordan mulige teknikker kan bruges.

  En Scrum Master er en true leader for hele Scrum Teamet og hjælper dem med at opnå et optimalt samarbejde, der understøtter maksimering af værdien leveret fra Scrum Teamet. Læs mere her

  Hvad er Scrum Mastererns ansvar i agilt arbejde?

  En Scrum Masters ansvar i agilt arbejde er at sikre, at Scrum Teamet fungerer bedst muligt, så det kan levere maksimalt værdi i samarbejde med de forskellige interessenter.

  Hvis man vil lykkes som Scrum Master, er det vigtigt at have en grundlæggende forståelse af Scrum (elementer, regler), Lean (flow, flowefficiency) og Agile (principper, værdier, mindset). Derudover er der fire grundlæggende stances (ståsteder), som en Scrum Master bør mestre og bruge i de relevante situationer. Læs mere her.

  Hvad er en Scrum Master?

  En Scrum Master er ansvarlig for, at Scrum bliver brugt og forstået korrekt i både Scrum Teamet og organisationen. Scrum Masteren er ansvarlig for at coache, facilitere og undervise, hvor det er nødvendigt, og skal facilitere fjernelse af forhindringer (Impediments) for Scrum Teamet. Scrum Masteren har ikke direkte ansvar for selve arbejdet, det ligger hos henholdsvis Product Owner og Development Teamet. Læs mere om hvad er en Scrum Master